บุคลากร

32740293_10204992092318290_5460260849039966208_n

Suradech Chaitokkia

ประธานสาขา

อาจารย์สุระเดช ไชยตอกเกี้ย

วุฒิการศึกษา:

ส.ม. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ

วท.บ. โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

สาขาที่ถนัด: โภชนศาสตร์

E-mail:suradet_chai@hotmail.com

Prapasri Termasaithong

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี เติมสายทอง

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: prapasri.ter@lru.ac.th

Website: http://fn.sci.lru.ac.th/th/prapasri_ter/

Jittima Peerakamon

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:jittima.pee@lru.ac.th.com 

Website:http://fn.sci.lru.ac.th/th/jittima_pee/

Supannee Pruksa

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:supannee.pru@gmail.com

Website:http://fn.sci.lru.ac.th/th/supannee_pru/